Δήλωση Απορρήτου Segway

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η εταιρεία Info Quest Technologies ΜΑΕΒΕ (εφεξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ), με έδρα την Καλλιθέα, Αλ. Πάντου 25, Τ.Κ. 17671, με ΑΦΜ 094173630, email: info@info.quest.gr, τηλ.: 211 9991000, εταιρικό website: www.infoquest.gr, καθώς και διάφορα εξειδικευμένα sites προϊόντων και λύσεων, μεταξύ των οποίων το https://motogr.segway.com/, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, συνεργάζεται με την εταιρεία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ προκειμένου η δεύτερη να ασφαλίζει, μέσω ατομικών ασφαλιστικών προγραμμάτων, τους πελάτες της πρώτης που αγοράζουν τα ηλεκτροκίνητα μηχανάκια-scooters Segway. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία προβαίνει για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dataprotection@info.quest.gr. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στο, email: dpo@info.quest.gr, τηλέφωνο: 211 9994480

Οι πληροφορίες που ακολουθούν, αφορούν στον ιστότοπο https://motogr.segway.com/

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε

Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας.

Προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εσείς, όπως:

  • Δεδομένα ταυτοποίησης & νομιμοποίησης: Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ/ΔΟΥ, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, e-mail επικοινωνίας
  • Λοιπές κατηγορίες δεδομένων: Προσωρινή Άδεια, Αριθμός Κυκλοφορίας, Αριθμός Πλαισίου, Ημερομηνία Πρώτης Άδειας

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) η εκδήλωση ενδιαφέροντος από σας για τη λήψη ασφαλιστικής κάλυψης, ήτοι η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης από την εταιρεία μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ και συγκεκριμένα το πρόγραμμα Ασφάλισης Anytime Segway E-moped Group.

Επιτρέπεται σε ανήλικους και παιδιά να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας?

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε παιδιά και ανήλικους κάτω των 18 ετών.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων (όπως είναι τα άτομα που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Segway). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ για το πρόγραμμα Ασφάλισης Anytime Segway E-moped Group η οποία στο πλαίσιο της σύμβασης συνεργασίας ενεργεί ως υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σχετικά με την προσφορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Επίσης, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με σχετικές υπηρεσίες, όργανα επιβολής του νόμου, κρατικές αρχές και άλλα τρίτα μέρη, όπου ο νόμος μας το επιτρέπει, για το σκοπό της πρόληψης ή του εντοπισμού εγκληματικών πράξεων κ.ά.

Μπορεί δε, να αναθέσουμε ορισμένες εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες, δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και εταιρείες συμβούλων, εφόσον κρίνεται αναγκαία η συνδρομή τους για τη διαχείριση των υποθέσεων.

Στις περιπτώσεις αυτές, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, δείτε τη Δήλωση Απορρήτου της Εταιρείας εδώ